toespraak van johannes-paulus II

Toespraak uitgesproken in de kathedraal van Évry op 22 augustus 1997 (passages in cursief werden door de Heilige Vader toegvoegd t.o.v. de officiële tekst).

Beste Broeders in het bisschopsambt, beste Broeders en Zusters,

In naam van de verrezen Heer, groet ik u hartelijk. Ik dank de Herder van dit bisdom voor zijn onthaal, samen met u, met u allen, in deze kathedraal van de Verrijzenis, een moderne kathedraal, dat is makkelijk te zien. En na Notre-Dame deze ochtend, merk je dat de eeuwen en de stijlen zich opstapelen. Ik ben verheugd om in het bijzonder de vertegenwoordigers van de andere christelijke gemeenschappen en andere religieuze tradities te mogen begroeten, die zich vandaag (deze namiddag) bij de katholieken van Essonne gevoegd hebben. Dank ook aan de burgerlijke vertegenwoordigers van de stad en het departement om aan deze viering deel te nemen.

Broeders en zusters, jullie hebben dit gedurfde gebouw opgetrokken; jullie hebben een bewonderenswaardige plek tot stand gebracht voor de liturgische bijeenkomsten van de diocesane Kerk. Ik dank de Heer en deel uw erkentetelijkheid voor jullie herders, de architect, de bouwers en de schenkers die zich verenigd hebben om zulk een teken te bouwen in het hart van de nieuwe stad Évry, het huis van God en het huis van de mensen. Een groot gebaar van hoop, dat getuigt van de vitaliteit van een gemeenschap die zich heeft willen uitdrukken in de taal van deze tijd, met een nieuw millenium in aantocht.

Als opvolger van Petrus kom ik u bevestigen in het geloof, in gemeenschap met de universele Kerk, getuige daarvan uw banden met het bisdom Munich (München) onder de bescherming van de heilige Corbinianus. Elke aparte Kerk neemt een deel voor haar rekening van de missie die door Christus aan al zijn leerlingen werd toevertrouwd, elk volgens eigen roeping en levensstaat. En hier wil ik mijn vriendschappelijke aanmoediging uistpreken naar de priesters, de diakens, de religieuzen, de verantwoordelijke leken die op verschillende manieren ten dienste staan van de gemeenschap van dit bisdom.

Jullie zullen uitgroeien tot echte bouwers van de Kerk, geestelijke tempel, als u de Blijde Boodschap uitdraagt naar alle naties, als u in dialoog treedt met uw broeders van andere herkomsten en culturen, als u de gewonden van het leven onthaalt, de armen, zieken, personen met een beperking, gevangenen. Allen zijn geroepen om levende stenen te worden van het gebouw waarvan Christus de hoeksteen is. En de vertegenwoordigers van de verschillende rassen zie je als je hier door de straten loopt. Je ziet Afrikanen, Aziaten, een beetje van overal. Dat gaat goed te samen met de Wereldjongerendagen. Daar vind je ook alle rassen, naties, talen, maar allen spreken ze dezelfde taal, dankzij God.

Broeders en zusters, zoals alle andere kerken van dit bisdom maakt u deze kathedraal levendig, als u er samen komt om er allerleerst de aanwezigheid van de verrezen Christus te herkennen: Hij is aanwezig in de Eucharistie en in alle sacramenten, aanwezig door zijn Woord, aanwezig in de gemeenschap die samenkomt.

Aan Hem, de Levende, die is, die was en die komen gaat, vertrouw ik uw diocesane Kerk toe; dat hij u de kracht van het geloof geeft en de gulheid van de barmhartigheid. Dat hij u toelaat de kinderen in te wijden in het geloof. Dat hij onder u roepingen opwekt tot het priesterschap en het gewijde leven, noodzakelijk voor het leven van de gemeenschap. En ik moet zeggen: roepingen, daar bid ik elke ochtend voor.

Voor alle gelovigen van dit bisdom, voor alle inwoners van Essonne, voor de toekomst van het bisdom, roep ik de moederlijke tussenkomst in van de Maagd Maria en de heiligen van dit land, en dat zijn er velen.

Geprezen zij Jezus Christus! Vanaf vandaag hebben wij een nieuwe zalige: Frédéric Ozanam.

Vertaling: Bisdom van Mechelen-Brussel


Flux RSS